top of page

Vedtægter for Grundejerforeningen Månedalen, Rørvig

 

§ 1.
Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Månedalen” med hjemsted i Odsherred Kommune.
 

§ 2.
Stk. 1. Alle ejere af grunde af Lynggårdens udstykning er pligtige til at være medlemmer af grundejerforeningen. Grundene er udstykket af matr.nr. 3b, Nakke By, Rørvig og er beliggende syd for Rørvigvej og Bystedvej samt fra og med Sandvej i vest til og med Engvej i øst.
Stk. 2. Generalforsamlingen kan vedtage, at også andre grupper af grundejere kan optages.


§ 3.
Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser med hensyn til deres ejendomme, at påse at fælles servitutter overholdes samt at medvirke til, at de bedst mulige og rolige forhold tilvejebringes.


§ 4.
Stk. 1. Medlemmerne hæfter ikke solidarisk for foreningens forpligtelser, men kun med deres indskud og kontingent.
Stk. 2. Medlemmerne har pligt til at overholde generalforsamlingens beslutninger i enhver henseende.
Stk. 3. Medlemmerne skal til enhver tid meddele foreningen ændringer i e-mail og postadresse. Medlemmer, der undlader dette, hæfter overfor foreningen for eventuelle udgifter til at indhente adresseoplysninger.

§ 5.
Stk. 1. Når et medlem overdrager sin parcel til en anden ejer eller på anden måde ophører at være ejer af sin ejendom, er vedkommende ophørt med at være medlem af foreningen og kan ikke gøre krav på dennes formue. Den nye ejer indtræder i tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen. Ved ethvert ejerskifte bliver den nye ejer automatisk medlem af foreningen.
Stk. 2. Medlemmet har pligt til at orientere foreningen om ejerskifte.

 

§ 6.

Stk. 1. Hvert medlem betaler et årligt kontingent for hver grund, medlemmet ejer. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og skal dække udgifterne til vedligehold af foreningens veje, vedligehold af nedgravet drænsystem (som bestemt af Landvæsensnævnet den 6. juli 1971 og pålagt foreningen ved servitut) og oprensning af Vandløb 17 (omfattende både åbne grøfter og rørlagte strækninger) samt til administration og øvrige udgifter. Det nedgravede drænsystem vedligeholdes efter behov, mens Vandløb 17 efterses årligt, og om nødvendigt foretages spuling og bortskaffelse af sand m.v., som naturligt ophobes i grøfter, rør og brønde og hindrer vandets frie løb. Vedligehold foretages af autoriseret kloakmester. Vedligehold af grøfternes brinke og udjævning af opgravet materiale samt fjernelse af gennemvoksede rødder eller reparation af rør eller brønde, der er beskadiget, er bredejernes ansvar jf. Vandløbsloven.

Stk. 2. Kontingent betales på det af foreningen oplyste kontonummer inden den frist bestyrelsen fastsætter.

Stk. 3. Overholdes betalingsfristen ikke, og er restancen ikke betalt 14 dage efter påkrav, vil kravet uden yderligere varsel blive overgivet til retslig inkasso. Generalforsamlingen kan fastsætte gebyr i forbindelse med inddrivelsen. Det pågældende medlem betaler alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen

 

§ 7.
Udover kontingent kan Generalforsamlingen pålægge de enkelte medlemmer et særbidrag til anlæg og istandsættelse af vejene. Opkrævningen sker efter samme regler som kontingentet, når arbejdet er afsluttet, eller når der skal betales eventuelle a conto beløb til den af bestyrelsen fastsatte betalingsdato.


§ 8.
Stk. 1. Enhver grundejer har pligt til at holde grund og bebyggelse i en sådan stand, at den efter bestyrelsens skøn ikke er til væsentlig gene eller ulempe for andre grundejere.
Stk. 2. Henligger en grund og/eller bebyggelse i en sådan stand, at den efter bestyrelsens skøn er til væsentlig gene eller ulempe for andre grundejere, kan bestyrelsen med et varsel på ikke under 14 dage påbyde grundejeren af afbøde dette. Bestyrelsen sender påkravet med anbefalet brev til medlemmets postadresse samt med mail, hvis medlemmet har oplyst mailadresse.
Stk. 3. Efterkommer medlemmet ikke påbuddet inden den fastsatte frist, er bestyrelsen berettiget til at lade ulemperne afbøde. Bestyrelsen opkræver de hermed forbundne udgifter hos grundejeren. Hvis grundejeren ikke betaler omkostningerne efter påkrav, kan bestyrelsen lade udgifterne med påløbne omkostninger inddrive hos grundejeren ved restlig inkasso.
Stk. 4. Hvis et medlem er utilfreds med bestyrelsens beslutning efter denne paragraf, kan sagen indankes for en ordinær generalforsamling, der træffer endelig afgørelse.

§9 .
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Alle medlemmer og medlemmers husstand er mødeberettiget.
Stk. 2. Hvert medlem har én stemme for hver grund medlemmet ejer. Hvis der er flere ejere af samme ejendom, er de alle mødeberettiget, men kun én af dem har stemmeret og er valgbar.
Stk. 3. Et medlem, der er i restance til foreningen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen og kan ikke vælges til tillidshverv i foreningen.
Stk. 4. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør alle tvivlsspørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivningen.
Stk. 5. Generalforsamlingen vælger en referent, som skriver referat af beslutninger på generalforsamlingen. Referat tiltrædes af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling offentliggøres på foreningens hjemmeside.
Stk. 6. Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer forlanger skriftlig afstemning.
Stk. 7. Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Intet medlem kan repræsentere mere end et medlem udover sig selv. Umiddelbart efter valg af dirigent præsenteres fuldmagter for denne.


§ 10.
Stk. 1. Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år i lokalområdet i april eller maj måned efter skriftlig indkaldelse med mindst 3 ugers varsel til hvert medlem på den opgivne e-mailadresse. Såfremt medlemmet ikke har opgivet e-mailadresse sker indkaldelse til den opgivne postadresse.

Stk. 2. Begrundede forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts. Der kan ikke træffes beslutninger i sager, der ikke er på dagsordenen.
Stk. 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formanden aflægger beretning.
4. Kasseren fremlægger regnskab til godkendelse og redegør for forslag til budget.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelse:
a. Formand
b. Kasserer
c. Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
Stk. 4. Med indkaldelsen til generalforsamlingen følger dagsorden, regnskab samt forslag til budget for det kommende regnskabsår.


§11.
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter at mindst 15 medlemmer har indsendt begrundet anmodning med angivelse af dagsorden til bestyrelsen.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som den ordinære. Bestyrelsen skal sørge for, at indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker indenfor en måned efter at anmodningen herom er modtaget.
Stk. 3. Hvis ikke mindst 2/3 af de medlemmer, der har anmodet om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, er til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen nægte af behandle dagsordenen.


§ 12.
Stk. 1. Beslutning om ændring af vedtægter eller om afholdelse af væsentlige udgifter til andet end administration af veje og drænanlægs vedligeholdelse kræver, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Stk. 2. Er det nødvendige antal medlemmer ikke repræsenteret, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes inden en måned.
Stk. 3. På denne generalforsamling kan beslutning i den foreliggende sag gyldigt træffes, når 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.
Stk. 4. Alle andre beslutninger på såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal.


§ 13
Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Formand og kasserer vælges særskilt. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Endvidere vælger generalforsamlingen 2 bestyrelsessuppleanter samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Stk. 2. Bestyrelsen afgår efter tur med henholdsvis 2 og 3 medlemmer hvert andet år. Kasserer og formand afgår ikke samtidig. På samme måde afgår revisor, en revisorsuppleant og en bestyrelsessuppleant hvert år.
Stk. 3. Der kan ske genvalg til alle poster. Indtræder en suppleant i bestyrelsen, fungerer denne i samme tidsrum, som det bestyrelsesmedlem der erstattes.


§ 14.
Stk. 1. Bestyrelsen har ledelsen af foreningens virksomhed. Der afholdes møde så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, dog mindst 2 gange årligt.
Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 3. Bestyrelsens rimelige udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet dækkes efter regning.


§ 15.
Foreningen tegnes af formanden alene eller af næstformanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer.


§ 16.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet skal afleveres til revisorerne senest 15. februar. Regnskabet udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.


§ 17.
Stk. 1. Kasseren fører foreningens regnskaber, der til enhver til skal være tilgængelige for bestyrelsen. Kasseren modtager alle foreningens indtægter og betaler foreningens udgifter.
Stk. 2. Foreningens midler indsættes i pengeinstitut på foreningens navn og kan kun hæves af kasseren.
Stk. 3. Kasseren fremlægger kontoudtog og redegør for økonomien ved bestyrelsesmøder.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt kasserens beføjelser.
Stk. 5. Revisorerne har til enhver tid ret til at efterse og gennemgå forenings regnskab og kontrollere, at beholdningerne er til stede.


§ 18.
Formanden attesterer alle betalingskrav over 5.000,-.


§ 19.
Foreningen kan ikke opløses.


Således vedtaget på Stiftende Generalforsamling den 28.09.1954 og ændret på Generalforsamling den 12.05.1979, omskrevet den 03.06.1998 samt revideret sprogligt efterår 2009 og ændret på Generalforsamling den 03.05.2014.
Vedtaget i nuværende form på ekstraordinær generalforsamling den 11. juni 2022.

Blomstermark.jpg
bottom of page